Galéria - SVO

Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.

Academic publishing

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Galéria

Semináre 
2018
Aktuálne o verejnom obstarávaní

Konzultačný deň o zákone č. 504/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2018 a s tým súvisiace problémy

Nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov účinný v praxi od 25. mája 2018Podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a novela zákona 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov platná k 1.6.2017

Správa registratúry a archívnej činnosti
POZEMKOVÉ PRÁVO A S TÝM SÚVISIACE VZŤAHY, 9.2.2017
APLIKAČNÁ PRAX NOVÉHO ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ účinného od 18.4.2016

Správa registratúry a archívnej činnosti

NOVÝ ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s účinnosťou od 18.4.2016

POZEMKOVÉ PRÁVO A S TÝM SÚVISIACE VZŤAHY
Lektor: JUDr. Pavol Pačuta
NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ schválená 17. septembra 2015,
podlimitné zákazky a verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9
Lektor: Ing. Helena Polónyi
NOVELA ZÁKONA O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH
NOVELA ZÁKONA O NÁJME POĽNOHOSP. POZEMKOV,...
ÚČINNÁ OD 1.1. 2015
Lektor: JUDr. Pavol Pačuta
Elektronické trhovisko v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
Prvé skúsenosti z jeho používania v testovacom období 
Pripravovaná novelaVýklad k novele zákona č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 27.2.2014
Zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, rámcové zmluvy, ako súčasť procesu verejného obstarávania Uzatváranie zmlúv, Dodatky k zmluvám v súvislosti s procesom verejného obstarávania

Verejné obstarávanie zasa po novom – príprava na elektronické trhovisko Elektronický kontraktačný systém
KATASTRÁLNY ZÁKON po zmene od 1.1.2013, ZÁKON O NÁJME, SÚVISIACE PREDPISY A APLIKÁCIA V PRAXI Zákon o pozemkových spoločenstvách 
účinný od 1.5.2013  

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ účinná od 18. februára 2013

Poznatky z aplikácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi v procese verejného obstarávania
po účinnosti zákonov č. 28/2013 Z. z. (malej novely), č. 95/2013 Z. z. (veľkej novely) a zákona 180/2013 Z. z., ktorými došlo k jeho novelizácii.

ZÁKON č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších
predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Nájomné vzťahy, Nájomné zmluvy , Urbárske spoločenstvá – problémy a ich riešenia, problematika náhradných pozemkov, zákon o majetku obcí...
/novela od 1.1.2011/

Zákon Národnej Rady SR č. 278/1993 o správe majetku štátu 

NAKLADANIE S NEHNUTEĽNOSAMI A NOVÉ ZMENY V ZÁKONE O OBECNOM ZRIADENÍ  

Správne konanie

a ďaľšie
Xlinguae.eu

© SVO s.r.o. 2009 - 2023

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky